Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database

Acipenser persicus

2020-03-08

Accepted name: Acipenser persicus Borodin, 1897
Common name: Colchic sturgeon,Persian sturgeon
Georgian name: კოლხური ზუთხი,კოლხური თართი, სპარსული ზუთხი
Synonyms: Acipenser gueldenstaedti persicus
Valid subspecies: Acipenser persicus colchicus
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: https://www.iucnredlist.org; http://www.marinespecies.org;https://www.fishbase.de;https://www.gbif.org

IUCN Status: CR
National Red list status: CR
Reason A2cde
Trend Declining
Introduced/ინტროდუცირებული: Native
ენდემიზმი/Endemism: ***
გავრცელების ფართობი/EOO B1***
დაკავებული ტერიტორია/AOO B2***
Legal Status/დაცულობის სტატუსი:

Status Comment:
Critically Endangered A1acde+2d; 3.1: IUCN, 2001

Remark/შენიშვნა:

Conservation Status (International):  Critically Endangered A2cde ver 3.1. Formerly, Persian Sturgeon was considered a subspecies of A. gueldenstaedtii (A. g. persicus). Since 1973 (Lukyanenko & Korotaeva), based on immunological, biological and reproduction studies and morphological differences, its taxonomic status elevated to species. In 2008, the combined results of the morphological and molecular genetic analyses of Russian Sturgeon Acipenser gueldenstaedtii (sensu Berg 1934) did not support taxonomic validity of Persian Sturgeon (Ruban, Kholodova, et al., 2008). According to the IUCN Red List - this species is known from the Caspian basin and not recorded in Georgia, but however included in the Georgian Red List. Georgian scientists suggest that this species occurs in the southern part of the Black Sea. Illegal fishing/poaching is the principle threat.

Conservation Status (national): Georgian Red List (2006): Endangered, national conservation status repeats worldwide status, according to IUCN by 2006.

Threats are: overfishing, seizing the largest and mature fish due to poaching and due to bycatch of marine fishing, preventing natural reproduction by dam-building, water abstraction and drought of spawning habitats.  

Economic importance (national): Currently low, because of very low density. Potentially interesting species for re-stocking in Rioni. Potentially, economically highly important species.

Methodological approaches: non-extractive counts at spawning sites.

Research activities: Dr. Biol.Sc. Nargiza Ninua, Archil Guchmanidze in Batumi were conducting occasional research during the recent years. 

Relevant website: http://www.iucnredlist.org/details/230/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/232/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/235/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/225/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/229/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/10269/0

Specific relevant information: The combined results of the morphological and molecular genetic analyses of Russian Sturgeon Acipenser gueldenstaedtii (sensu Berg 1934) do not support the validity of the Persian Sturgeon as a separate species Acipenser persicus. Ruban, G.I., Kholodova, M.V., Kalmykov, V.A. and Sorokin, P.A. 2008. Morphological and molecular genetic study of the Persian Sturgeon Acipenser persicus Borodin (Acipenseridae) taxonomic status. Journal of Ichthyology 48: 891-903.

Under normal population circumstances, the average reproductive age is ca 25 years

Preliminary suggestion: Clear up finally taxonomic status before planning any actions.   

 

კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო)-სპარსული ზუთხი - Acipenser persicus - Critically Endangered A2cde ver 3.1. ადრე ეს სახეობა ითვლებოდა A. gueldenstaedtii - ს ქვესახეობად (A. g. persicus). 1973 წლიდან (Lukyanenko & Korotaeva), იმუნოლოგიური, ბიოლოგიური, მორფოლოგიური და რეპროდუქციული კვლევის საფუძველზე, მისი ტაქსონომიური სტატუსი სახეობამდე გაიზარდა. 2008 წელს, Acipenser gueldenstaedtii (sensu Berg 1934) მოლეკულურ-გენეტიკურმა კვლევამ არ დაადასტურა ამ ფორმის ცალკე სახეობრივი სტატუსი (Ruban, Kholodova, et al., 2008). IUCN წითელი ნუსხის მიხედვით, ეს სახეობა (ფორმა) კასპიის ზღვის აუზიდანაა ცნობილი და საქართველოსთვის არაა აღნიშნული, თუმცა საქართველოს წიტელ ნუსხაში მაინცაა შეტანილი. ქართველი მეცნიერები მიიჩნევენ რომ ეს სახეობა შავი ზღვის სამხრეთ ნაწილშიც გვხვდება.

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხა (2006): EN, ეროვნული სტატუსი 2006 წლის საერთაშორისო სტატუსს იმეორებს. საფრთხეებია: ზღვაში თევზჭერა, განსაკუთრებით დიდი მექვირიტე ინდივიდების ამოღება პოპულაციიდან, დამბების აშენება (რაც ხელს უშლის მდინარეების გამოყენებას საქვირითედ), წყლის დონის დაცემა ბუნებრივ საქვირითეებში. რამდენადაც ზუთხების სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაღალია, ზოგ ადგილადს დღესაც მოიპოვება ზრდასრული ინდივიდები, რაც არ ნიშნავს მათ წარმატებულ რეპროდუქციას.

ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეროვნული): ამჟამად დაბალი, მცირე რიცხოვნობის გამო. პოტენციალურად ძალიან მნიშვნელოვანი სარეწაო თევზია. პოტენციალურად შესაძლებელია რიონის პოპულაციის აღდგენა.

მონიტორინგის მეთოდები:  თვლა ქვირითობის ადგილებში (ამოღების გარეშე)

კვლევითი აქტივობა: ნარგიზა ნინუა (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი). არჩილ გუჩმანიძე (ბათუმი). სპეციფიკური პროექტი არ მიმდინარეობს, თუმცა წინა წლებში გარკვეული ინფორმაცია არის დაგროვილი.

სპეციფიკური ინფორმაცია: მორფოლოგიური და გენეტიკური კვლევა არ ადასტურებს Acipenser persicus- ის ტაქსონომიურ ვალიდურიბას. Ruban, G.I., Kholodova, M.V., Kalmykov, V.A. and Sorokin, P.A. 2008. Morphological and molecular genetic study of the Persian Sturgeon Acipenser persicus Borodin (Acipenseridae) taxonomic status. Journal of Ichthyology 48: 891-903.

სასარგებლო ბმულები: http://www.iucnredlist.org/details/230/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/232/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/235/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/225/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/229/0 ; http://www.iucnredlist.org/details/10269/0

რეკომენდაცია.  ტაქსონომიური სტატუსის საბოლოო გარკვევამდე ნებისმიერი ღონისძიების დაგეგმვა არაა მიზანშეწონილი.


Reference for occurrence in Georgia:
Bibliography: Current and Historical Status of Sturgeon (Acipenseridae, Osteichthyes) in Georgia;A.Guchmanidze;STATUS AND PROTECTION OF GLOBALLY THREATENED SPECIES IN THE CAUCASUS;Tbilisi, Georgia,December 2009,pp. 171-177;დისერტაცია ა.გუჩმანიძე:´საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ზუთხისებრნი,გენეზისი,საქსონომიური შემადგენლობა, ბიოეკოლოგია,ოტოლიტების აგებულება და კონსერვაცია.2012 წელი
Citation: Kandaurov A., 2020-03-08. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Acipenser persicus]. .Acipenser persicus. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 25 October 2021