Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database
Aegypius monachus
Aegypius monachus
Aegypius monachus
Aegypius monachus

Accepted name: Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Common name: Cinereous Vulture
Georgian name: სვავი
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: http://biodiversity-georgia.net/index.php?page=bdbNavigate&taxon=Aves
Reference:
Remark:

Conservation Status (International): IUCN status (international) NT, ver 3.1 Pop. trend: decreasing.

Conservation Status (national): Georgian Red List. IUCN National status (2006) EN(D1)

Economic importance (national): interesting as an attraction for bird-watchers, eco-tourists and scientists.

Monitoring methods: Habitat suitability modeling, satellite-received radio-telemetry.

Research activities: ISU,Institute of Ecology, Institute of Zoology. contact – Alexander Gavashelishvili. Currently, no ongoing projects.  

Specific relevant information: 20 to 30 breeding pairs are recorded in the SE of Georgia (Gavashelishvili et al., 2006). The main limiting factor is suitability of breeding sites. The information that can be used as for development of action plan for the species is described in detail in Gavashelishvili, McGrady & Javakhishvili (2006). The Georgian individuals broadly migrate from Arabian peninsula in the south to lower currents of Volga in the north.

Relevant website: http://www.biodiversity-georgia.net

Why to monitor: Globally decreasing and nationally endangered. Highly vulnerable to pesticides and chemicals/drugs. Good indicator of quality of range ecosystems and an effective consumer of carcasses of dead animals that are potential carriers of epidemic diseases. However, not considered as a charismatic species by the public.

Preliminary suggestion: Organize existing data into a user-friendly format freely available on the Internet. Organize annual monitoring of nest-sites throughout Georgian range (i.e. Vashlovani National Park & Chachuna Sanctuary) and surveys for revealing cases of poisoning from human generated chemicals. Monitoring requires one month per year, an expert and 3-4 students.

 

კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო): IUCN სტატუსი (საერთაშორისო) NT, ver 3.1 პოპულაციური ტრენდი: კლებადი.

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხა. IUCN ეროვნული სტატუსი (2006) EN(D1)

ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეროვნული): საინტერესოა ბირდვოჩინგისთვის, ეკოტურიზმისთვის და მეცნიერებისთვის.

მონიტორინგის მეთოდები: ჰაბიტატების მოდელირება, რადიო-ტელემეტრია.

კვლევები: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი. საკონტაქტო პირი - ალექსანდრე გავაშელიშვილი. ამჟამად კვლევითი პროექტები არ მიმდინარეობს.

სპეციფიკური ინფორმაცია: 20 დან  30 წყვილამდე ყოველწლიურად ბუდობს ივრის ზეგანზე. მთავარი მალიმიტირებელი ფაქტორია საბუდარი არეების სპეციფიურობა. სამოქმედო გეგმისთვის ვალიდური ინფორმაცია არსებობს სტატიაში Gavashelishvili, McGrady & Javakhishvili (2006). საქართველოში მობუდარი და/ან გამოჩეკილი ინდივიდები მიგრირებენ ასტრახანიდან არაბეთის ნახევარკუნძულამდე. 

მონიტორინგის საჭიროება: გლობალურად მოწყვლადი სახეობა, რომლის ეროვნული პოპულაცია მცირდება. ძალიან მოწყვლადია პესტიციდების და სხვა მომწამვლელი ნივთიერებისადმი. სასაზღვრო ეკოსისტემების მდგომარეობის ინდიკატორი სახეობა. ლეშის ეფექტური მომხმარებელი, რომელიც აქვეიტებს ეპიდემიების გავრცელების საფრთხეს.

რეკომენდაცია: არსებული ინფორმაცია სახეობის შესახებ მისაწვდომი უნდა გახდეს ინტერნეტის მეშვეობით. ბუდეების ყოველწლიური მონიტორინგი საქართველოში (ვაშლოვანი, ჭაჭუნას აღკვეთილი) და მოწამლვის შემთხვევების გამოვლენა და შესწავლა. მონიტორინგი შეიძლება ჩაატაროს 3 სტუდენტმა ერთი თვის განმავლობაში. 


Distribution: South-Eastern Georgia
IUCN Status: NT
National Red list status: EN
Editor/Contact Person: Alexander Gavashelishvili
Contact address: kajiri2000@yahoo.com

View Aegypius monachus in Fauna Europaea


Bibliography:
  • Gavashelishvili, A., McGrady, M., Ghasabian, M. & Bildstein, K. L. (2012) Movements and habitat use by immature Cinereous Vultures (Aegypius monachus) from the Caucasus. Bird Study 59: 449-462.
  • Gavashelishvili, A. & McGrady, M. J. 2006. Geographic information system-based modelling of vulture response to carcass appearance in the Caucasus. Journal of Zoology 269: 365-372.
  • Gavashelishvili, A., McGrady, M. J. & Javakhishvili, Z. 2006. Planning the conservation of the breeding population of cinereous vultures (Aegypius monachus) in the Republic of Georgia. Oryx 40 (1): 1-8.
  • Abuladze, A. 2012. The Birds of Georgia Bibliography 1654-2011. Institute of Zoology of Ilia State University, Tbilisi, Georgia.
  • BirdLife International (2013) Species factsheet: Aegypius monachus. Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/08/2013. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2013) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.orgon 24/08/2013.

Citation: Alexander Gavashelishvili, 2013-08-24. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Aegypius monachus]. .Aegypius monachus. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 3 March 2021