Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database

Melanitta fusca

2017-09-21

Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Accepted name: Melanitta fusca Linnaeus, 1758
Common name: Velvet Scoter
Georgian name: თეთრფრთიანი გარიელი
Synonyms: ***
Valid subspecies: ***
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy

IUCN Status: VU A2abcde+3cde+4bcde
National Red list status: CR A2abcde+3cde+4bcde;B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v);C1+2a(ii)
Reason A2
Trend Declining
Introduced/ინტროდუცირებული: Native
ენდემიზმი/Endemism: ***
გავრცელების ფართობი/EOO B1<100
დაკავებული ტერიტორია/AOO B2<10
Legal Status/დაცულობის სტატუსი:

Status Comment:
პოპულაციის რიცხოვნობა შემცირებულია და არსებობს საფუძველი, რომ ვივარაუდოთ (A2) საქართველოში ამ სახეობის რიცხოვნობის 80%-ზე მეტით შემცირება ბოლო 10 წლის ან სამი თაობის განმავლობაში. ამასთან, შემცირების მიზეზები შეიძლება ამჟამადაც არსებობდეს ან ბოლომდე არ იყოს შესწავლილი ან იყოს შეუქცევადი, რაც ემყარება ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს a-დან e-მდე; (A3) პოპულაციის რაოდენობის მოსალოდნელი ან სავარაუდო 80%-ზე მეტით შემცირება მომდევნო 10 წლის ან სამი თაობის განმავლობაში, რაც ემყარება ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს c-დან e-მდე; (A4) რიცხოვნობის გამოკვლეული, გამოთვლილი, სავარაუდო, მოსალოდნელი ან საეჭვო 80%-ზე მეტით შემცირება ნებისმიერი ათი წლის ან სამი თაობის განმავლობაში. დროის ეს პერიოდი უნდა მოიცავდეს წარსულსაც და მომავალსაც, სადაც რიცხოვნობის შემცირების მიზეზი შეიძლება ამჟამადაც მოქმედებდეს ან არ იყოს შესწავლილი ან იყოს შეუქცევადი, რაც ემყარება ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს b-დან e-მდე.(a)პირდაპირი დაკვირვება.(b)ტაქსონის შესაბამისი სიმრავლის ინდექსი.(c)დაკავებული არე (AOO), გავრცელების არე (EOO) ან/და ჰაბიტატის ხარისხის გაუარესება.(d)ექსპლუატაციის რეალური ან პოტენციური დონე.(e)შემოყვანილი ტაქსონების, ჰიბრიდიზაციის, პათოგენების, დამაბინძურებლების, კონკურენტების ან პარაზიტების ზემოქმედება. B. გეოგრაფიული არეალი შემცირებულია და არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ (B1) დაკავებული არე (AOO) 100 კმ2-ზე ნაკლებია და არსებობს ქვემოთ მოცემული (a) და (b) წინაპირობები;(B2) გავრცელების არე (EOO) 10 კმ2-ზე ნაკლებია და არსებობს ქვემოთ მოცემული (a) და (b) წინაპირობები.(a)არეალი ძალიან დანაწევრებულია ან ერთ ლოკაციას წარმოადგენს.(b)არეალის გამოკვლეული, სავარაუდო ან მოსალოდნელი უწყვეტი შემცირება, რაც მოიცავს: iii - ჰაბიტატის ფართობს, ფარგლებს ან/და ხარისხს; iv - გავრცელების ლოკაციების ან ქვეპოპულაციების რაოდენობას; v - ზრდასრული ინდივიდების რიცხვს. C. პოპულაციის რიცხოვნობა 250 ინდივიდზე ნაკლებია და არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ (C1) გამოკვლეული, მოსალოდნელი ან სავარაუდო უწყვეტი კლება არა ნაკლებ 25%-სა სამი წლის ან ერთი თაობის განმავლობაში; (C2) გამოკვლეული, მოსალოდნელი ან სავარაუდო უწყვეტი კლება და ქვემოთ მოყვანილი a(ii) გარემოება.a(ii) ზრდასრული ინდივიდების არანაკლებ 90-100% ერთ ქვეპოპულაციაშია.

Remark/შენიშვნა:

The populations of Velvet Scoter (Melanitta fusca) is decreasing worldwide and the species is classified as Vulnerable by IUCN and included on The Red List of Georgia as Endangered. Within the Western Palearctic two populations are recognized: large population of northern Europe and western Russia and the small, isolated population in Georgia, Turkey and Armenia. Not long ago the breeding area of Velvet Scoter included several lakes of Javakheti plateau (Saghamo, Paravani, Khanchali, Kartsakhi and Tabatskuri), South Georgia. However, breeding area of Velvet Scoter is critically reduced and currently the species only remains in Tabatskuri Lake.

Tabatskuri Lake is located in Samtskhe-Javakheti region, Georgia. 2000 meters from sea level. The Surface area - 14.2 Km2. The average depth is 15 m. There is a small island, which is breeding place for Velvet Scoter.

The Tabatskuri lake is recognized as an important bird area by the Birdlife International.

IDENTIFICATION
The length of the Velvet Scoter body is about 51 - 58 cm from the tip of the nail to the end of the tail. Wingspan: 79 - 97 cm Weight: 1.3 - 1.9 kg. The male is biger then female. Male (definitive basic): All-black plumage, except the wing (secondaries white) and head, which has a white patch that surrounds the eye. Iris whitish to pale blue-grey. Bill-sides largely bright yellow, nail ivory, periphery of nostrils, upper culmen and tomium are black. Legs are reddish. Female (definitive basic): Similar to male, but browner and duller. Head lacks white patch, but there are two diffuse pale areas, at the bill base and on the ear coverts. Iris dark brown. Bill dark grey. Juvenile is very similar to female. Habitat: Shores, freshvater lakes, ponds and large rivers in the taiga. Lakes in the subalpine zone of the Caucasus. Food: Molluscs and crustaceans are the most common food. Nests on the ground close to water, and hidden by brush. Breeding starts in June. Clutch size is normally 7 – 10 eggs. Incubation: 25 – 30 days. Fledging: 50 – 60 days. Maturity:  2 – 3 years. Lifespan: 7 – 8 yearsMelanitta fusca is recorded at 1 localities:

Tabatskuri Lake, (lat: 41.658774°, lon: 43.634586°),  
Registration reference not available, personal observation by author.
Bibliography: IUCN. (2012). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp./BirdLife International./BirdLife International. 2018. Clangula hyemalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22680427A132528200. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22680427A132528200.en. Downloaded on 14 December 2020./Skov, H; Heinänen, S.; Žydelis, R.; Bellebaum, J.; Bzoma, S.; Dagys, M.; Durinck, J.; Garthe, S.; Grishanov, G.; Hario, M.; Kieckbusch, J.J.; Kube, J.; Kuresoo, A.; Larsson, K.; Luigujoe, L.; Meissner, W.; Nehls, H.W.; Nilsson, L.; Petersen, I.K.; Roos, M.M.; Pihl, S.; Sonntag, N.; Stock, A.; Stipniece, A.; Wahl, J. 2011. Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. Nordic Council of Ministers, Copenhagen./BirdLife International. 2018. Melanitta fusca. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724836A132654594. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22724836A132654594.en. Downloaded on 24 November 2020./Cramp, S. & Simmons, K.E.L. 1977. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa; the Birds of the Western Palearctic, Volume 1: Ostrich-Ducks. Oxford University Press, Oxford, UK./Delany, S. and Scott, D. 2006. Waterbird population estimates. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands./Dagys, M. 2016. Species status report for Velvet Scoter Melanitta fusca: West Siberia & Northern Europe/NW European Population. LIFE Project: Coordinated Efforts for International Species Recovery Euro SAP. Report commissioned by the European Commission Directorate General for the Environment. Lithuanian Ornithological Society, Vilnius, Lithuania./Wetlands International 2018. Waterbird Population Estimates. Available at wpe.wetlands.org (last accessed 6 August 2018)./Adamian M. S. & Klan D. 1997. Birds of Armenia. Published by the American University of Armenia. Yerevan, Armenia. BirdLife International 2004. Birds in Europe Population Estimates, Trends and Conservation Status. BirdLife International, Cambridge, UK./Kirwan G.M, Özen M., Ertuhan M., & Atahan A. 2014. Turkey Bird Report 2007–2011. Sandgrouse 36: 146-175./Boyla, K.A., Sinav, L. ve Dizdaroğlu D.E. (2019). Türkiye Üreyen Kuş Atlası. WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı. İstanbul./ჯანაშვილი ა., კუტუბიძე ლ., ზარქუა დ. 1960. საქართველოს ფრინველების სარკვევი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა./კუტუბიძე მ. 1985. საქართველოს ფრინველების სარკვევი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა./ჟორდანია რ., ბოემე რ., კუზნეცოვი ა. 1999. საქართველოს ფრინველები, თბილისი./Gavashelishvili, L., Gokhelashvili, R., Javakhishvili, Z. & Tarknishvili, D. 2005. A Birdwatching Guide to Georgia, with Information on Other Wildlife. Georgian Center for the Conservation of Wildlife and Buneba Print Publications, Tbilisi, Georgia./Matcharashvili, I., Arabuli, G., Darchiashvili, G. & Gorgadze, G. 2004. Javakheti Wetlands: Biodiversity and Conservation. NACRES, Tbilisi, Georgia./Paposhvili. N 2018. The status of Velvet Scoter Melanitta fusca breeding in Georgia. Wildfowl 68: 183-192./Paposhvili N. 2020. Final Report of the Project: Supporting the Conservation of Velvet Scoter at Lake Tabatskuri by Determining the Direct Causes of the Scoters’ Poor Reproductive Success. Available at https://www.rufford.org/nika_paposhvili/final_report_0
Citation: Nika Paposhvili, 2017-09-21. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Melanitta fusca]. .Melanitta fusca. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 25 October 2021