Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database

Accepted name: Mesocricetus brandti
Georgian name: ბრანდტის ზაზუნა
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: www.faunaeur.org
Reference: Bukhnikashvili, A. & Kandaurov, A., 2002. The annotated list of mammals of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, Tbilisi, XXI: 319-336
Remark:

Conservation Status (International): IUCN status (international) Near Threatened, ver 3.1. Close to VU (A2c). Continuing population declines at 20% or more in ten years. Relatively widespread but rare species.

Conservation Status (national): Georgian Red List (2006) VU (B1)- small and fragmented range. Population size fluctuates.  The main threats are (1) Use of deep ploughing and pesticides; (2) farmer agriculture - fragmentation of suitable areas and use of fertilizers and pesticides

Economic importance (national): Currently absent. Potentially pest of cereals fields.

Monitoring methods: standard methods include count of burrows along the strip-transect in relevant landscapes (Karaseva et al., 2008)

Ongoing research activities: irregular observations by vertebrate zoologists at Ilia State University. Contact persons – Alexander Bukhnikashvili, Andrei Kandaurov.

Specific information: Monitoring of the burrows, which are easily identifiable by their vertical and deep entrances. For confirmation of the hamsters presence in the burrows, hair-traps for non-invasive sampling is suggestive.

Relevant website: http://www.iucnredlist.org/details/13220/0

http://www.biodiversity.ru/programs/rodent/species/mesocricetus_brandti.html

Why to monitor: rare species, an indicator of conditions of pastures and arable lands in steppe and mountain steppe landscape.

Recommendation: Monitoring of selected sites throughout the country. Suitable habitat modeling.

 

კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო): IUCN სტატუსი -  Near Threatened, ver 3.1. უახლოვდება სტატუსს VU (A2c). პოპულაციამ  იკლო 20%-თ ან მეტით ბოლო 10 წლის განმავლობაში. შედარებით ფართოდ გავრცელებული მაგრამ იშვიათი სახეობა.

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხა. IUCN ეროვნული სტატუსი (2006) VU (B1), მცირე და ფრაგმენტარული არეალი. ძლიერია ფლუქტუაციები. საფრთხეებია (1) ღრმა ხვნის და პესტიციდების გამოყენება, (2) სახნავი მიწების გაფართოება სასუქების და მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენებასთან ერთად.

ეკონომიკური და სხვა მნიშვნელობა (ეროვნული): ამჯამად არ არსებობს. შესაძლებელია სათიბებს გარკვეული ზიანი მიაყენოს და ამავდროულად სათიბების მდგომარეობის ინდიკატორად გამოდგება.

მონიტორინგის მეთოდები: სტანდარტული მეთოდია სოროების თვლა ტრანსექტზე ვარგის ლანშაფტში.

მიმდინარე პროექტები: არარეგულარული დაკვირვებები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგების მიერ. საკონტაქტო პირები - ალექსანდრე ბუხნიკაშბილი, ანდრეი კანდაუროვი.

ვებსაიტი: http://www.iucnredlist.org/details/13220/0

http://www.biodiversity.ru/programs/rodent/species/mesocricetus_brandti.html

სპეციფიკური ინფორმაცია. სოროების მონიტორინგი მარტივია, რადგანაც ამ სახეობის სოროების შესასვლელი გამოირჩევა ვერტიკალური განლაგებით. ცოცხალი ზაზუნების არსებობის დასადგენად შესაძლოა გამოდგეს ბეწვის არსებობის დადგენა არაინვაზიური ხაფანგებით.

რატომაა საჭირო მონიტორინგი: იშვიათი სახეობაა, სახნავ-სათესი მიწების და საძოვრების მდგომარეობის ინდიკატორი სტეპის და მთის სტეპის ლანდშაფტში.

რეკომენდაცია: ცნობილი საიტების მონიტორინგი ორ წელიწადში ერთხელ, სოროების სინჯური დარუკება, არეალის მოდელირება. 


Distribution: Eastern Georgia
National Red list status: VU
Editor/Contact Person: Kandaurov A.
Contact address: a.s.kandaurov@gmail.com

View Mesocricetus brandti in Fauna Europaea


Bibliography:
  • Kryštufek, B., Yigit, N. & Amori, G. 2008. Mesocricetus brandti. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 19 May 2013 http://www.iucnredlist.org/details/13220/0
  • Карасева Е.В., Телицына А.Ю., Жигальский О.А. Методы изучения грызунов в полевых условиях. 2008. 416 с "
  • Аргиропуло А.И. 1939. К распространению и экологии некоторых млекопитающих Армении. //Зоол. Сб. Арм. фил. АН СССР, I, № 3: 25-66

Citation: Kandaurov A., 2013-08-22. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Mesocricetus brandti]. .Mesocricetus brandti. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 3 March 2021