Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database

Panthera pardus

2019-10-04

Accepted name: Panthera pardus (Linnaeus, 1758)
Common name: Leopard
Georgian name: ჯიქი
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: Aulagnier S, Haffner P, Mitchell-Jones AJ, Moutou F, Zima J. 2009. Mammals of Europe, North Africa and the Middle East

National Red list status: CR

Remark/შენიშვნა:

Persian leopard (Panthera pardus saxicolor). 

Conservation Status (International): Species worldwide population counts 871-1290 individuals, the largest populations found in Iran and Afghanistan (Khorozyan, 2008). IUCN status (international) C2a(i), ver 3.1. Definition (Population size estimated to number fewer than 2500 mature individuals and a continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and no subpopulation estimated to contain more than 250 mature individuals).

Conservation Status (national): Georgian Red List. IUCN National status (2006) CR (D): (Population size estimated to number fewer than 50 mature individuals). Vargant for Georgia. One individual has been recorded in the south-east of Georgia in 2000-s. Prioritized for Action Plan development in the National Biodiversity Strategy and Action Plan for Georgia (2005).

Economic importance (national): Currently absent. Potentially interesting as an attraction for scientists. Charismatic species that holds important place in Georgian and elsewhere caucasian folklore.

Appropriate monitoring methods for Georgia: tracking, camera-trapping

Ongoing research activities: NGO NACRES (camera-trapping of an individual from SE Georgia during several consequential years); contact – Bejan Lortkipanidze. Tracking in the NE Georgia (200*); modeling suitable habitats (ISU, Institute of Ecology; contact – Alexander Gavashelishvili)

Specific relevant information: Range size: best-known from the model of Gavashelishvili & Lukarevsky – the potentially suitable habitats cover most of Georgia but potential human-animal conflict prevents re-establishment of a self-sustainable national population. Population size; 0 to few individuals; one individual did present in SE Georgia between 199*-200*, exact number unknown.

Relevant website: http://www.iucnredlist.org/details/15961/0 ; http://nacres.org/lmam06.html

Reasons for monitoring: Species rare and important for conservation. Flagship species for Georgia. However, no self-sustainable population does present in Georgia. Systematic annual monitoring of this species would include much and expensive effort for the analysis of the national population, with a high risk not to reveal a single reproductive individual.

Preliminary suggestion: rely on the occasional records in future and to implement a system of monitoring for discovered individuals based on these records. 

 

კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო): მსოფლიო პოპულაცია ითვლის 871-1290 ინდივიდს, რომელტაგან დიდი ნაწილი ცხოვრობს ირანსა და ავღანეთში (Khorozyan, 2008). IUCN სტატუსი (საერთაშორისო) C2a(i), ver 3.1. განმარტება (პოპულაციის მოცულობაა 2500 ზრდასრულ ინდივიდზე ნაკლები და დაკვირვება ან მოდელირება ადასტურებს რომ ზრდასრული ინდივიდების რიცხოვნობა განაგრძობს დაცემას  და არცერთ ლოკალურ პოპულაციაში არ შედის 250-ზე მეტი ინდივიდი).

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხა. IUCN ეროვნული სტატუსი (2006) CR (D): (პოპულაცია ითვლის 50 ზრდასრულ ინდივიდზე ნაკლებს). საქართველოში ეპიზოდური შეხვედრები ფიქსირდება. 2000-ან წლებში ვეშლოვანის ნაკრძალში (სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველო) რეგულარულად ფიქსირდებოდა ერთი მამრი ინდივიდი. პრიორიტიზირებულია სამოქმედო გეგმის განვითარებისათვის საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმაში (2005).  

ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეროვნული): პოტენციალურ ინტერესს წარმოადგენს  ეკოტურიზმისთვის და მეცნიერებისთვის. ქართულ და სხვა კავკასიურ ხალხტა ფოლკლორში უკავია მნიშვნელოვანი ადგილი.

მონიტორინგის მეთოდები: კვალზე დადევნება, ფოტოხაფანგების დაგება.

კვლევები: არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესი (ფოტოხაფანგების მეშვეობით ვაშლოვანის ნაკრძალში ჯიქზე დაკვირვება რამოდენიმე წლის განმავლობაში). საკონტაქტო პირი - ბეჟან ლორთქიფანიძე. 200* წელს ჩატარდა ექსპედიცია მთა-თუშეთში ჯიქის კვალის ძებნის მიზნით. ვარგისი ჰაბიტატების მოდელირება (ილიას სახ. უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტი, საკონტაქტო პირი - ალექსანდრე გავაშელიშვილი).  

სპეციფიური რელევანტური ინფორმაცია. არეალი - Gavashelishvili & Lukarevsky (2008) მოდელის მიხედვით, პოტენციური ჰაბიტატი თითქმის მთელს საქართველოს ფარავს, თუმცა ჯიქის პოპულაციის აღდგენისას გასათვალისწინებელია შესაძლებელი ადამიანისა და მტაცებლის შორის კონფლიქტი. პოპულაცია: ნოლიდან რამოდენიმე ინდივიდამდე, ზუსტი რაოდენობა უცნობია.

ვებსაიტი: http://www.iucnredlist.org/details/15961/0http://nacres.org/lmam06.html

მონიტორინგის საჭიროება: გლობალურად მოწყვლადი ფორმა. ქარიზმატული, კოულტურის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სახეობა, განსაკუთრებით საქართველოს მთიანეთში. ამავდროულად, არაა იმის ნიშანი, რომ საქართველოში სტაბილური პოპულაცია არსებობს. რეგულარული მონიტორინგის დაგეგმვა სარისკოა, რადგანაც დიდ სახსრებთანაა დაკავშირებული და დიდი ალბათობით მოსალოდნელი შედეგი უარყოფითი იქნება, ე.ი. ვერ მოხდება ერთი ინდივიდის დაფიქსირებაც კი.

რეკომენდაცია: შემთხვევით მოპოვებული ინფორმაციის გამოყენება აღმოჩენილი ინდივიდების შემდგომი მონიტორინგისთვის.  Panthera pardus is recorded at 1 localities:

Vashlovani, (lat: 41.2, lon: 46.4),  
Reference for occurrence in Georgia: Breitenmoser, U., Breitenmoser-Wursten, C., Morschel, F., Zazanashvili, N. and Sylven, M. 2007. General conditions for the conservation of the leopard in the Caucasus. Cat News Special Issue No. 2: 34-39.
Bibliography:

Breitenmoser, U., Breitenmoser-Wursten, C., Morschel, F., Zazanashvili, N. and Sylven, M. 2007. General conditions for the conservation of the leopard in the Caucasus. Cat News Special Issue No. 2: 34-39.

Gavashelishvili, A. and Lukarevskiy, V. 2007. Modelling the habitat requirements of leopard Panthera pardus in west and central Asia. Journal of Applied Ecology 45(2): 579-588.

Khorozyan I. G. and Abramov A. V. 2007. The leopard, Panthera pardus (Carnivora: Felidae), and its resilience to human pressure in the Caucasus. Zoology in the Middle East 41: 11-24.

Khorozyan, I., Malkhasyan, A. and Asmaryan, S. 2005. The Persian leopard prowls its way to survival. Endangered Species Update 22: 51-60.

Kiabi, B. H., Dareshouri, B. F., Ghaemi, R. A. and Jahanshahi, M. 2002. Population status of the Persian Leopard (Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927) in Iran. Zoology in the Middle East 26: 41-47.

Lukarevsky, V., Malkhasyan, A. and Askerov, E. 2007. Biology and ecology of the leopard in the Caucasus. Cat News 2: 4-8.

Nowell, K. and Jackson, P. 1996. Wild Cats. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Cat Specialist Group, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Satunin, K. A. 1914. Key of the Mammals of the Russian Empire. Tipografia kantseliarii namestnika EIV na Kavkaze, Tiflis.

Uphyrkina, O., Johnson, W. E., Quigley, H. B., Miquelle, D. G., Marker, L., Bush, M. E. and O Brien, S. J. 2001. Phylogenetics, genome diversity and origin of modern leopard, Panthera pardus. Molecular Ecology 10: 2617.

Khorozyan, I. 2008. Panthera pardus ssp. saxicolor. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 May 2013. 


Citation: , 2019-10-04. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Panthera pardus]. .Panthera pardus. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 25 September 2021