Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database

Phocoena phocoena

2019-10-05

Phocoena phocoena
Phocoena phocoena
Accepted name: Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Common name: Black Sea Harbour Porpoise
Georgian name: ზღვის ღორი
Synonyms: ***
Valid subspecies: Phocoena phocoena relicta
Taxonomic rank: Species
Taxonomy according to: https://www.iucnredlist.org/species/17030/6737111

IUCN Status: EN
National Red list status: EN
Reason A1d+4cde
Trend Declining
Introduced/ინტროდუცირებული: Native
ენდემიზმი/Endemism: Caucasus
გავრცელების ფართობი/EOO B1***
დაკავებული ტერიტორია/AOO B2***
Legal Status/დაცულობის სტატუსი:

Status Comment:
EN (გადაშენების საფრთხეში) A1d+4cde. სახელმძღვანელოში ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის წითელი ნუსხის კრიტერიუმების მისადაგების შესახებ ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე, ნათქვამია: როდესაც რომელიმე სახეობა (ან ამ სახეობის სუბპოპულაცია) ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრაციის დროს ხვდება, ან იყენებს ტერიტორიას გამრავლებისას ან სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პერიოდებში (მაგალითად გამოსაზამთრებლად), მას შეიძლება დარჩეს გლობალურად ან რეგიონალური მასშტაბით მიღებული შეფასება (IUCN, 2020).შავი ზღვის პოპულაცია ჰომოგენურია პანმიქსიის შედეგად, მასში არ იკვეთება ცალკეული სუბპოპულაციები, ამიტომ განიხილება, როგორც ერთიანი პოპულაცია. ამიტომ მას რჩება არსებული სტატუსი

Remark/შენიშვნა:

Conservation Status (International): IUCN status (international) EN; A2cde, ver 3.1. Trend: declining.

Conservation Status (national): Georgian Red List - VU; A2a

Economic importance (national): Potentially important attraction, although rarely jumps out of water and not so easy to watch. Relict population interesting for scientists.

Monitoring methods: Direct counts; transect counts with further analysis using software Distance 6.0 (Thomas, Laake,  Rexstad et. al., 2009) . Observations using two platforms method; population genetic analysis; population viability modeling; behavioral observations.

Research activities: Project -ecological study of cetaceans in Georgias national waters- supported by Ilia State University. Contact person; Natia Kopaliani (Institute of Ecology, Ilia State University).

Specific Information: Most important threat is bycatch. Other threats are epidemial deceases, storms, decline of food supplies in the sea. 2011 census suggested 4500 dolphins (95% confidence limits 500-4700)  in Georgian controlled national waters.

Why to monitor: Species rare and important for conservation.

Preliminary suggestion: Continue annual counts in Georgian national waters. 

 

კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო):   ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) მიხედვით  გადაშენების საფრთხეში მყოფი (Endangered; A2cde ver 3.1). პოპულაციის რიცხოვნობის ტენდენცია კლებადი.

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხა (2006) არაა შეტანილი, თუმცა მოითხოვს შეტანას იგივე სტატუსით.

ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეროვნული): შესაძლოა ჩართული იყოს  დელფინების თვალთვალის (dolphin watching) პროგრამაში, თუმცა რადგან წყლიდან იშვიათად ხტება, მისი შემჩნევა რთულია, შესაძლებელია მხოლოდ მაღალი სიმჭიდროვის პირობებში (გვიანი შემოდგომა, ზამთარი, ადრეული გაზაფხული). საინტერესო ობიექტია მეცნიერებისთვის, რადგან ზღვის ღორების უძველეს და  თითქმის იზოლირებულ  პოპულაციას წარმოადგენს.

მონიტორინგის მეთოდები: პირდაპირი დათვლა; აღრიცხვა ტრანსექტებზე, მონეცემების ანალიზი  კომპიუტერული პროგრამა Distance 6.0 (Thomas, Laake,  Rexstad et. al., 2009)  საშუალებით;  ფოტოიდენტიფიკაცია; დაკვირვება  ორი პლატფორმის მეთოდის გამოყენებით, გენეტიკური კვლევა; პოპულაციის სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზი; ქცევაზე დაკვირვება; გამორიყვის მონიტორინგი

მიმდინარე პროექტები და კონტაქტები:  პროექტი „შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა ეკოლოგური კვლევა საქართველოს აკვატორიაში“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით. საკონტაქტო პირები: ნათია კოპალიანი, ზურაბ გურიელიძე, ნანა დევიძე, ლევან ნინუა, დავით დეკანოიძე (ილიას უნივერსიტეტის  ეკოლოგიის ინსტიტუტი). 

სპეციფიკური ინფორმაცია:   მნიშვნელოვანი საფრთხეებია სხვადასხვა დაავადებები; ძლიერი შტორმი; ძირითადი მსხვერპლი სახეობების რაოდენობის კლება;   იშვიათად - თანჭერა. 2011 წლის მონაცემების თანახმად, საქართველოს კონტროლირებად აკვატორიაში დაახლოებით 4500 თეთრგვერდა დელფინი აღირიცხა (95% სანდოობის ინტერვალი 500-4700 ინდივიდი).

მონიტორინგის საჭიროება: მიმზიდველი ცხოველი საზოგადოებისთვის და ტურისტებისთვის.

რეკომენდაცია: გაგრძელდეს ყოველწლიური აღრიცხვები საქართველოს აკვატორიაში.
Reference for occurrence in Georgia: Bukhnikashvili, A. & Kandaurov, A., 2002. The annotated list of mammals of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, Tbilisi, XXI: 319-336
Bibliography: კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე. 2016-2017. შავი ზღვის ძუძუმწოვრების მენჯმენტის გეგმა. I ეტაპი. ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით. Ben Chehida, Y., Thumloup, J., Vishnyakova, K., Gol’din, P., & Fontaine, M. C. (2019). Genetic homogeneity in the face of morphological heterogeneity in the harbor porpoise from the Black Sea and adjacent waters (Phocoena phocoena relicta). Heredity. Birkun Jr., A.A. & Frantzis, A. 2008. Phocoena phocoena ssp. relicta. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T17030A6737111. Retrieved from https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T17030A6737111.en.
Citation: Natia Kopaliani, 2019-10-05. [http://www.biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Phocoena phocoena]. .Phocoena phocoena. in: Tarkhnishvili D, Chaladze G (Editors). 2013. Georgian biodiversity database. http://www.biodiversity-georgia.net/. Downloaded on: 25 September 2021